Algemene voorwaarden

Op onze overeenkomsten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Van deze voorwaarden maakt onderdeel uit, een beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag waarop onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op geeft.

 

 

 

Artikel 1    MVWS Advocaten LLP

MVWS Advocaten LLP (“MVWS”) is een limited liability partnership die is opgericht naar het recht van Engeland en Wales, registratienummer OC370669. Met betrekking tot MVWS wordt de term “partner” gebruikt om te verwijzen naar een deelnemer in het kapitaal van MVWS of een vertegenwoordiger daarvan. MVWS, statutair gevestigd te Middlesex (TW14 9NU), het Verenigd Koninkrijk, en kantoorhoudende te 3581 CS Utrecht, Maliebaan 48, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 54141508.

Artikel 2    De Overeenkomst

Een opdracht komt uitsluitend tot stand met MVWS als zodanig en niet met enige aan MVWS verbonden (rechts)persoon. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs, de partners en de dochterondernemingen van MVWS.

Artikel 3    Aansprakelijkheid

3.1. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.2. MVWS is noch jegens opdrachtgevers, noch jegens degenen ten behoeve van wie  door MVWS werkzaamheden worden verricht, aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad, de wet of anderszins, voor enige schade in verband met winstderving, verlies van gegevens of goodwill en is evenmin aansprakelijk voor enige gevolg-, incidentele, punitieve of bijzondere schade in verband met vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins met betrekking tot de opdracht, ongeacht mogelijke voorzienbaarheid van dergelijk verlies of schade.

3.3. Iedere aansprakelijkheid van MVWS zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps¬aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat voor rekening van MVWS moet komen ingevolge de voorwaarden van de van toepassing zijnde polis(sen) in het desbetreffende geval. Indien uit welke hoofde dan ook geen uitkering wordt gedaan door de verzekeraar(s) onder de hierboven genoemde verzekering(en), zal iedere aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat door MVWS is gefactureerd in het desbetreffende geval in het desbetreffende kalenderjaar.

3.4. Indien MVWS jegens opdrachtgevers, danwel jegens degenen ten behoeve van wie  door MVWS werkzaamheden worden verricht, op grond van overeenkomst of anderszins in verband met de werkzaamheden aansprakelijk is voor schade aan het ontstaan waarvan ook andere personen hebben bijgedragen, dan is MVWS niet hoofdelijk maar maximaal voor een redelijk deel met die anderen aansprakelijk. De aansprakelijkheid van MVWS is in ieder geval beperkt tot dat gedeelte van de totale schade of het verlies dat billijkerwijs aan MVWS valt toe te rekenen, gebaseerd op de mate waarin de aan MVWS toe te rekenen feiten en/of omstandigheden tot de schade of verlies hebben bijgedragen in verhouding tot de mate waarin zulke feiten en/of omstandigheden anderen zijn toe te rekenen. Een eventuele uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid door overige aansprakelijke (rechts)¬personen op enig moment opgelegd of overeengekomen evenals het feit dat een vordering tot vergoeding van schade wordt geschikt of niet geïnd kan worden, laat de beoordeling van de mate van aansprakelijkheid van MVWS onverlet. Ook indien de schade door overlijden, de ontbinding of het faillissement van een andere aansprakelijke (rechts)¬persoon of door welke andere oorzaak dan ook niet langer over alle aansprakelijke (rechts)¬personen kan worden omgeslagen, is de aansprakelijkheid van MVWS beperkt tot dat gedeelte van de totale schade dat billijkerwijs aan MVWS valt toe te rekenen.

3.5. Alle vorderingen op MVWS met betrekking tot werkzaamheden of uit overeenkomst voortvloeiend zullen in ieder geval binnen een jaar na de datum waarop de (schuld)eiser zich van die vordering bewust werd of redelijkerwijs bewust had kunnen zijn, vervallen.

3.6. De beperkingen genoemd in artikel 3.3. en 3.5. zijn niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van MVWS of voor zover deze beperkingen bij wet of beroepsregelgeving verboden zijn.

3.7. Eventuele vorderings- en verhaalsrechten met betrekking tot de werk¬zaamheden of anderszins uit hoofde van overeenkomst, kunnen uitsluitend jegens MVWS worden uitgeoefend en niet jegens onderaannemers, bestuurders, functionarissen, partners, opdrachtgevers of werknemers van MVWS (“MVWS-personen”). Deze voorwaarden, en met name de in artikel 3.2. tot en met 3.6. en dit artikel 3.7. neergelegde beperkingen, zijn mede bedoeld ten behoeve van alle MVWS-personen, die hier dan ook een beroep op kunnen doen. Alle opdrachten worden uitsluitend door MVWS aanvaard en uitgevoerd en hiertoe wordt de toepasselijkheid van de artikelen 7:403 (lid 2), 7:404, 7:407 (lid 2) en 7:409 BW uitgesloten.

Artikel 4    Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1. Indien een opdrachtgever een derde van de inhoud van de door MVWS ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

4.2. De opdrachtgever vrijwaart MVWS tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door MVWS ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

4.3. De opdrachtgever dient het toezicht op de werkzaamheden aan een daartoe gekwalificeerd persoon op te dragen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle managementbeslissingen met betrekking tot de diensten, het gebruik of de implementatie van de resultaten van de diensten alsmede voor de vaststelling of de diensten geschikt zijn voor het door opdrachtgever beoogde doel.

4.4. Opdrachtgever staat er voor in dat alle door of namens opdrachtgever verstrekte informatie (“Cliëntinformatie”) in alle materiële opzichten juist en volledig is en geen inbreuk vormt op het auteursrecht of enig ander recht van een derde.

4.5. MVWS mag vertrouwen op de aan MVWS ter beschikking gestelde Cliëntinformatie en, tenzij uitdrukkelijk anders met elkaar overeengekomen, heeft geen verantwoordelijkheid om de juistheid of herkomst te beoordelen of te onderzoeken.

4.6. Betaling van declaraties van MVWS dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties en die zullen worden berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit, komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. Bij niet-tijdige betaling van de factu(u)r(en) (en/of voorschotnota) is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele betaling van de factuur tevens een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1 % (één procent) per maand en is MVWS gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot dat aan de betalingsverplichtingen geheel is voldaan.

Artikel 5    Inschakeling van derden

5.1. De keuze van een eventueel door MVWS in te schakelen derde zal met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid geschieden. MVWS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van MVWS.

5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, heeft MVWS de bevoegdheid om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6    Tarieven

6.1. MVWS heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen MVWS enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

6.2. In het geval MVWS namens opdrachtgever wordt verzocht zich in een (gerechtelijke) procedure te stellen, behoudt MVWS zich het recht voor zich niet eerder te stellen in de (gerechtelijke) procedure dan nadat het verschuldigde griffierecht en/of andere te betalen bedragen op voorhand door opdrachtgever zijn voldaan aan MVWS, dan wel dat daartoe voldoende zekerheid is gesteld door opdrachtgever (zulks slechts ter beoordeling en goedkeuring door MVWS).

Artikel 7    Diverse onderwerpen

7.1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de partners van de hiervoor bedoelde MVWS, de bestuurders van de besloten beroepsvennootschappen (van de partners) en voor en/of in opdracht van MVWS werkzame personen.

7.2. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van, en zijn van toepassing op, alle overeenkomsten tussen partijen, evenals op alle toekomstige overeenkomsten en verdere rechtshandelingen of andere handelingen die MVWS met, namens of jegens u heeft verricht en die uit deze overeenkomsten voortvloeien. Nadat deze algemene voorwaarden voor de eerste maal zijn toegepast, zullen zij zonder verdere kennisgeving van toepassing zijn op alle volgende overeenkomsten tussen de partijen, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien blijkt dat enige bepaling van deze overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

7.3. Niet alleen MVWS maar ook iedere aan MVWS verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

7.4. MVWS en Stichting Beheer Derdengelden MVWS Advocaten kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of van derden onder zich houden. MVWS en Stichting Beheer Derdengelden MVWS zullen deze gelden storten bij een door MVWS gekozen landelijk opererende bank. Noch MVWS, noch de Stichting Beheer Derdengelden MVWS zijn aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

7.5. MVWS is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door MVWS een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn/haar toestemming te geven.

7.6. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en MVWS is Nederlands recht van toepassing.

7.7. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht, Nederland.